ALV

Submitted by ZCKwebmaster on Mon, 01/29/2024 - 12:47

Beste ZCK’ers,

Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering welke gehouden zal worden op: 
VRIJDAG 15 maart 2024 in de Vlaschaard, Nieuwstraat 98, Koewacht, aanvang 20.00 uur (inloop vanaf 19.30).

Agenda:

Opening door de voorzitter.

 1. Notulen Algemene Ledenvergadering 17 maart 2023. 

 2. Verslag Kascommissie. 

 3. Verkiezing Kascommissie. 
  Leden van de kascommissie: dhr Rinke Hiel en dhr Yuri Raemdonck. Dhr. Wietse Beerens is reserve. 
  Kandidaten die lid willen worden van de kascommissie 18 jaar of ouder zijn, en (ouder/verzorger van een) lid zijn van onze vereniging. 

 4. Jaarverslag penningmeester. 

 5. Jaarverslag secretaris en zwemcommissie. 

 6. Verkiezing bestuursleden. 
  Coen de Ridder is aftredend en herkiesbaar;
  Martin Nuijten is aftredend en herkiesbaar. 

 7. Verslag van de trainers. 

 8. Verslag van de activiteitencommissie. 

 9. Verslag van de sponsorcommissie. 

 10. SG de Marlijn (samenwerking met zc de Honte) 
  a. Ontwikkelingen KNZB 

 11. Vaststellen contributie. 

 12. Rondvraag / Mededelingen. 
  Vragen voor de rondvraag graag zoveel mogelijk vooraf per email indienen bij secretaris@zckoewacht.nl 
  of voorafgaand aan de vergadering bij de ingang van de zaal. 

 13. Uitreiking All Round Klassement 2023/2024. 

 14. Sluiting.

Aspirant bestuursleden kunnen tot een week voor de alv door het bestuur, of tenminste tien seniorenleden gezamenlijk, kandidaten worden gesteld (secretaris@zckoewacht.nl

Tevens zijn er vacatures voor sponsorcommissie, zwemcommissie, trainersgilde, jurycorps

 

Uw aanwezigheid wordt bijzonder op prijs gesteld.

Het bestuur van ZC Koewacht

 

Event Date